Feng Shui Power Bracelet

Feng Shui Power Bracelet

Συνδυάστε τα οφέλη του Pi Xiu και της μαύρης πέτρας οψιδιανού για να επιτύχετε καλύτερο Φενγκ Σούι. Feng Shui Bracelet: The Mysterious Bracelet that has changed the Lives of Thousands of People! A traditional symbol of protection, luck, and wealth in Asia that increases positive energy flow Obsidian is an extremely powerful and creative stone that increases self-control and releases imbalances and negative energies Pi Xiu is known for its wealth and abundance, and black obsidian is known for its ultimate protection and shielding against negativity